Zakończenie oraz przedłużenie umowy

Kończy mi się umowa, chcę zdać mieszkanie/pokój.

Dziękujemy za spędzony wspólnie czas. Jeśli nadal pozostajesz w Bydgoszczy, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą, być może inna nasza oferta spełni Twoje zmieniające się oczekiwania.

Jeśli jednak postanowiłeś zakończyć umowę wraz z końcem okresu jej obowiązywania, skontaktuj się z administratorem nieruchomości kilka dni wcześniej, aby ustalić termin przekazania lokalu.

Pamiętaj proszę, że :

  1. przekazanie lokalu po godzinie 16 oraz w weekendy i dni wolne od pracy wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną;
  2. lokal powinien być przekazany w takim samym stanie w jakim został przez Ciebie przyjęty. Jeśli jakaś część lokalu wymaga naprawy, malowania, wymiany, możesz tego dokonać przed zakończeniem umowy we własnym zakresie. Możesz także zlecić wykonanie tej czynności naszej firmie – w takim wypadku koszt naprawy ustalony będzie w ramach indywidualnej wyceny. Jeśli pozostawisz lokal nienaprawiony, konieczne będzie zastępcze wykonanie tych czynności przez nas, co wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów;
  3. pamiętaj, aby lokal był posprzątany i gotowy do wydania kolejnemu najemcy. Jeśli konieczne okaże się wykonanie sprzątania, także poprosimy Cię o pokrycie związanych z tym kosztów;

 

Kończy mi się umowa, chcę ją przedłużyć.
Dziękujemy za spędzony wspólnie czas. Cieszymy się, że interesuje Cię kontynuacja umowy dotychczasowego lokalu.

W celu zawarcia umowy na kolejny okres, proszę skontaktuj się z administratorem nieruchomości. Niezwłocznie umówimy spotkanie celem zawarcia umowy na kolejny okres najmu.

 

Chcę zakończyć umowę przed czasem.

Rozumiemy, że dzisiejszy świat zmienia się szybciej, niż można to przewidzieć. Dlatego też, jako nieliczni właściciele nieruchomości, w większości przypadków umożliwiamy zakończenie obowiązującej umowy przed upływem okresu jej obowiązywania.

Niestety, ze względu na fakt, iż ustalona przez nas cena najmu skalkulowana była przy założeniu wynajmowania nieruchomości przez określony czas, a po zakończeniu każdego najmu lokal stoi jakiś okres pusty i nie generuje przychodu, rozwiązując umowę przed czasem musimy zastosować rozwiązanie, które z jednej strony zagwarantuje utrzymanie przychodu w tym okresie, oraz pomoże pokryć koszty związane ze znalezieniem nowego Najemcy, przepisaniem umów, rozliczeniami itd., a z drugiej strony pozwoli Ci na zakończenie umowy bez ponoszenia nadmiernych obciążeń finansowych i zwolni z konieczności utrzymywania lokalu do końca trwania umowy.

W większości przypadków możliwe są trzy rozwiązania:

  1. WARIANT I – nowy Najemca zostanie znaleziony przez Ciebie we własnym zakresie – a po zaakceptowaniu go przez nas, zawarta zostanie nowa umowa najmu. W większości wypadków wiąże się to z koniecznością dodania kilku darmowych ogłoszeń internetowych, odebrania kilkudziesięciu telefonów oraz odbycia kilku spotkań z potencjalnymi najemcami. Wymagamy aby nowy Najemca posiadał udokumentowane źródło przychodu w wysokości pozwalającej na pokrycie czynszu oraz kosztów utrzymania się. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu z osobą, która nie uzyska naszej akceptacji lub też, postawienia dodatkowych warunków jak np. poręczenie umowy przez rodziców czy innej osoby trzeciej z udokumentowanym źródłem dochodu, itd. Przy wyborze tego wariantu poniesiesz wyłącznie koszty administracyjne związane z zawarciem nowej umowy, wprowadzeniem umów do systemu, zakończeniem starej umowy, przyjęciem i wydaniem lokalu, rozliczeniem starej umowy itd., w wysokości 50% obowiązującej stawki czynszu, nie mniej jednak niż 350 zł;
  1. WARIANT II – jeśli nie masz czasu/możliwości/ochoty na poszukiwanie nowego Najemcy, możemy zawrzeć porozumienie na mocy którego przekażesz nam lokal w dogodnym dla Ciebie terminie, a my rozpoczniemy poszukiwanie najemcy na Twoje miejsce. W takim przypadku ponosić będziesz koszt utrzymania mieszkania tylko do dnia w którym znajdziemy nowego Najemcę. Jeśli zatem, nowy najemca gotowy będzie się wprowadzić za tydzień, Twoje koszty związane z najmem zakończą się dzień przed przejęciem lokalu przez nowego Klienta. W tym wariancie Twoje opłaty z tytułu najmu zostaną powiększone o kwotę jednomiesięcznego czynszu – z tytułu pokrycia kosztów znalezienia nowego klienta – lecz nie mniej niż 600 zł. W tym wariancie – jeśli będziesz miał na to ochotę –możesz także samodzielnie uczestniczyć w procesie poszukiwania poprzez dodanie ogłoszeń, a obsługę potencjalnych zainteresowanych, pokazywanie mieszkań,  realizujemy my, we własnym zakresie, nie angażując Cię w to.
  1. WARIANT III – gdy nie jesteś zainteresowany uczestniczeniem w procesie poszukiwania nowego Najemcy i nie chcesz brać na siebie jakiegokolwiek ryzyka związanego z poszukiwaniem nowego Najemcy – wymagamy wniesienia opłaty w wysokości trzykrotności czynszu, z czego jeden czynsz przeznaczony jest przez nas na pokrycie kosztów znalezienia nowego najemcy, a dwa kolejne czynsze pokrywają okres oczekiwania na kolejnego najemcę. Choć zazwyczaj udaje się znaleźć nowego najemcę w terminie 1 miesiąca, czasem zdarza się, iż mieszkanie stoi puste dłużej niż 2 miesiące, a w ten sposób całe ryzyko związane z czasem oczekiwania na kolejnego Klienta jest ponoszone przez naszą firmę.

Proszę pamiętać, że aby skorzystać z któregoś z wariantów konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia, a niniejsza informacja nie stanowi oferty zmiany łączącej strony umowy i poczytywana winna być wyłącznie jako część procesu negocjacji w zakresie wcześniejszego zakończenia umowy.